Årsmøte

Årsmøte

Årsmøte er idrettslagets øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned.

Innkalling publiseres i kalenderen på hjemmesiden. Saksdokumenter publiseres som nedlastbare vedlegg nederst på denne siden.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag, må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Årsmøte er en del av klubbens lovnorm som finnes under nyttige nedlastinger. Du kan også lese mer om lover og regler hos Norges idrettsforbund.

Ledelse av årsmøte:

Årsmøte ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av idrettslaget.

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:
  • Leder og nestleder
  • 2 styremedlemmer og 1 varamedlem
  • Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  • 2 revisorer

Saksliste 2016
Innkalling 2016
Årsberetning 2016
Regnskap 2015 og budsjett 2016
Revisors beretning 2016
Organisasjonsplan 2016
Ny lovnorm Oslo Kampsportklubb