top of page

Styret

Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsleddsregelverk og vedtak.

b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.

c) Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.

d) Representere idrettslaget utad.

e) Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

 

Har du innspill til styret og forslag til saker ved styremøte kan du kontakte styret ved å bruke kontaktskjema her.

bottom of page